New York Presbyterian | M Offices | New York, NY

New York Presbyterian | Greenberg Pavillion| New York, NY

New York Presbyterian | Walgreens | New York, NY

Danker Eye Institution | Bronx, NY